Nieuwsbrief Laantje van Alverna

Beste mensen,

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de overweg Laantje van Alverna. In onderstaande documenten vindt u extra informatie. 
Dank voor de vele getuigenverklaringen die we van u mochten ontvangen. We hopen hiermee sterk te staan in bezwaar en beroep tegen de gemeente. Mocht u nog een verklaring willen afgeven, doe het dan zo spoedig mogelijk bij:

Fietsersbond Heemstede – Eelco Langerijs – Jan van den Bergstraat 35 – 2101 XA Heemstede

Dat zal hard nodig zijn, want de andere berichten van deze week zijn teleurstellend:

Kamervragen

De kwestie heeft de Tweede Kamer bereikt met schriftelijke vragen van CU en SP. De staatssecretaris wijst alles af. Ze stelt: het is een particuliere
overweg, dus ik heb de juiste procedure doorlopen, maaswijdte is geen norm maar een richtlijn en overwegen kunnen gewoon dicht. Uit de antwoorden
blijkt maar weer eens dat de controle van het ministerie op de spoorsector waardeloos is. Prorail mag zelf de antwoorden schrijven zo lijkt het en de
ambtenaren en de staatssecretaris zetten er hun handtekening onder. Treurig.

Omgevingsvergunning
Ook het bezwaar tegen de omgevingsvergunning is afgewezen door de commissie bezwaar van de gemeente, omdat de sluiting van de overweg geen onderdeel is
van de vergunning. 130 van de 170 bezwaarschriften zijn afgewezen omdat deze als ‘niet belanghebbend’ worden beschouwd, wonend op een afstand van meer
dan 300 meter.

Bloemendaal
Ivm het plaatsen van een bordje ‘Eigen weg’ op het laantje in de bocht nabij het klooster hebben wij een brief geschreven aan de gemeente Bloemendaal om
handhavend op te treden. Door verjaring is het hele laantje openbaar geworden. Het is opmerkelijk dat Bloemendaal tot aan Het Spalier de laan wel
openbaar heeft verklaard. Saillant detail is dat Bloemendaal in haar Structuurvisie de Laantjes van Alverna en Leyduin heeft aangemerkt als ‘te
verbeteren / aanvullen fietsroutes’.

Ingezonden brief
Op een ingezonden brief in Haarlems Dagblad (alsof wij geen veiligheid willen) hebben wij een reactie geschreven. Het zijn steeds automobilisten
geweest die betrokken zijn geweest bij onveilige situaties. Het door ProRail genoemde ongeval in 1975 blijkt uit ons archiefonderzoek een ongeval te zijn
geweest op de Manpadslaan.

Bezwaarschrift
Ondertussen zijn wij druk aan het schrijven aan ons bezwaarschrift tegen het besluit van het college van 8 oktober, de afwijzing van de openbaarheid van
de overweg.

T/m 19 november kan iedereen bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook zelf een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet de volgende
onderdelen bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zicht richt, de gronden
waarop het bezwaar rust, en worden ondertekend. Dus:

Gemeente Heemstede
t.a.v. College van B&W
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Uw kenmerk:    Collegevergadering 8 oktober 2013, uw brief met kenmerk 612445
Verzonden        9 oktober 2013
Betreft:            Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek om handhaving Wegenwet spoorwegovergang Laantje van Alverna

Het gaat er om dat u aantoont dat de overweg feitelijk toegankelijk was voor een periode van 30 (of 10 jaar als we kunnen aantonen dat de voorloper van
ProRail een staatsbedrijf was).

U kunt natuurlijk ook reageren via een ingezonden brief aan de pers:
[email protected]

[email protected]
[email protected]

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601, Eelco Langerijs 023 – 528 29 22
Wandelnet, Wandeloverleg Noord-Holland, Vladimir Mars, 06-229 21521

Ingezonden brief 31 oktober 2013

Afwijzing bezwaar dd 1 november 2013

Antwoord kamervragen 6 november 2013

Nieuwsbrief Spoorwegovergangen Alverna

Verzoek openbaar houden 23 oktober 2013

Categorieën

Geef een antwoord