Reactie Fietsersbond op wethoudersbrief Kenaupark 09-10-2017

Fietsers wordt de pas afgesneden door tegemoetkomende (vracht)auto’s
Fietsers wordt de pad afgesneden door tegemoetkomende (vracht)auto’s Beeld-auteur: Jaap Moerman

Reactie op de brief van wethouder Sikkema van 9 oktober j.l
waarin zij een second opinion toezegt maar ondertussen met een verkeersbesluit van 26-9-17 de voorrang op voorhand in het nadeel van fietsers gaat regelen dmv de aanleg van een inritconstructie op Kenaupark west. Wij zien dit voornemen als strijdig met de rechterlijke uitspraak van 5-10-2017.

Voor de Fietsersbond dan ook niet aanvaardbaar. Wij begrijpen niet waarom de wethouder koste wat kost al op voorhand aan dit ontwerp wil vasthouden. Zie onze reactie hieronder.

Deze reactie kunt u hieronder ook als pdf downloaden, evenals de brief van de wethouder.

Haarlem, 10 oktober 2017

Betreft:
Brief van weth. Sikkema d.d. 9 oktober inzake uitspraak inz verkeersbesluit Kinderhuisvest/Kenaupark

Geachte leden van de commissie,

De Fietsersbond heeft kennis genomen van de brief van wethouder Sikkema van 9 oktober 2017. De brief is tweeslachtig en geeft geen juiste weergave van hetgeen de rechtbank met de uitspraak van donderdag heeft besloten.

Voordat wij ingaan op de inhoud van de brief van wethouder Sikkema, willen wij u op hetvolgende wijzen, hetgeen ons gisteren ter kennis kwam:

Verkeersbesluit genomen een week voor de rechtszaak
Op 26 september jl. – een week voor de rechtzitting van 5 oktober – heeft de gemeente een nieuw verkeersbesluit genomen met betrekking tot de voorrangssituatie Kinderhuisvest – Kenaupark-west. Hoewel het een wijziging betreft van een besluit dat op dat moment onder de rechter lag is hiervan geen mededeling gedaan. Niet aan de rechtbank en niet aan de wederpartij, de Fietsersbond. Ook tijdens de zitting is dit feit door de vertegenwoordiger van het college niet vermeld. Dit is evident in strijd met algemene fatsoensnormen en met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Op 28 september werd dit besluit in de staatscourant gepubliceerd:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55583.html

Het oude verkeersbesluit is door de rechtbank vernietigd, maar op basis van dit nieuwe verkeersbesluit wordt de uitspraak van de rechtbank ontweken.

De rechtbank heeft zijn oordeel gegeven mede op basis van de door BonoTraffics ter plaatse overgelegde en bediscussieerde ontwerptekening waarin betreffende inritconstructie is opgenomen. De rechtbank heeft het ontwerp zowel ten aanzien van het traject Kinderhuisvest – Kenaupark-West tot aan de Franklin Hoevens tunnel als ten aanzien van het kruispunt Kinderhuisvest – Parklaan met Kenaupark-West afgewezen.

Een citaat uit de mondelinge uitspraak: “Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder, ook ter gelegenheid van de behandeling van het beroep vandaag, de stelling van Ligtermoet en partners dat het laatstgenoemde traject in de nieuwe situatie een duidelijke verslechtering is voor het fietsverkeer ten opzichte van de oude situatie, onvoldoende weersproken.”

Deze poging om met een nieuw verkeersbesluit via de achterdeur de voorrang toch te verleggen (nu niet via haaientanden maar door middel van een inritconstructie) doet ons vertrouwen in de gemeente geen goed.

Ingaande op de brief van de wethouder het volgende:

Profiel 5 meter Kenaupark-west
Nogmaals tracht de wethouder haar keuze voor een profielbreedte van 5 meter te verdedigen. De rechtbank heeft in zijn uitspraak, verwijzend naar de CROW richtlijnen, echter expliciet een streep gehaald door dit zgn. ‘kritische profiel’. De rechter zei vervolgens: “En met inachtneming van deze passage acht ik door verweerder onvoldoende gemotiveerd dat het vaststellen van een dertig km-zone ten behoeve van een erftoegangsweg toereikend moet worden geacht om enerzijds de in de oude situatie ontstane fietsvoorziening te weigeren, anderzijds om niet, althans onvoldoende, daarvoor snelheidsvoorzieningen aan te brengen.”

Fietsstraat
De wethouder komt opnieuw terug op haar wens om een fietsstraat te maken van Kenaupark-west. Gelet op de uitspraak van de rechtbank verwijzend naar de CROW-richtlijnen (citaat: “Van belang is dat de ontwerper zich steeds richt op de feitelijke of de te verwachten situatie en niet alleen op de functionele categorie voor het gemotoriseerde verkeer.”) gaat deze wens mank, aangezien de verkeersintensiteit door de rechtbank al te hoog geacht wordt voor de huidige inrichting, laat staan voor de nog veel strengere CROW-richtlijnen voor wat betreft een inrichting als fietsstraat. Tenzij – en de rechter daagde de vertegenwoordigers van het college tijdens de zitting uit – Kenaupark-west wordt afgesloten voor autoverkeer (citaat uit ons verslag van de zitting: Rechter: “Waarom heeft u de toegang vanaf de Parklaan tussen Zijhuizen en Kenaupark-west niet afgesloten voor autoverkeer?” BonoTraffics: “Dan moet autoverkeer een andere route gaan kiezen”. Rechter: “Maar dat wilt u toch? Het is toch een park? Daar wilt u geen auto’s. Geef die 2 villa’s een ontheffing, klaar.”).

Marginale toetsing rechtbank?
Omdat de rechter alleen marginaal mag toetsen kon hij geen rechtstreeks oordeel vellen over de inhoud van het besluit. Hij heeft evenwel in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat de door het college aangevoerde gronden het besluit niet kunnen dragen. Het is onzorgvuldig tot stand gekomen. Hij zei hierover: “Verweerder kan worden toegegeven dat hij, gelet ook op de jurisprudentie, niet de absolute noodzaak het onderhavige verkeersbesluit behoeft aan te tonen, maar dat laat naar mijn oordeel onverlet dat, zeker nu sprake is van een gemotiveerd tegenadvies ingediend door eiseres [Fietsersbond] in deze beroepsprocedure, mag en moet worden verwacht dat aan het verkeersbesluit een voldoende draagkrachtige motivering ten grondslag moet liggen. En in ieder geval op twee punten is dat naar mijn oordeel niet het geval.”

Onjuiste weergave
Onder de drie door de rechter voorgelegde keuzes schrijft de wethouder de volgende zin: “De rechter heeft hierbij aangegeven dat het ontwerp zich nog niet heeft kunnen bewijzen, er is immers nog geen definitieve situatie die kan worden getoetst.” Hiermee worden de rechter woorden in de mond gelegd die hij niet heeft uitgesproken. Het is namelijk de stelling die de vertegenwoordigers van het college tijdens de zitting vasthoudend verdedigden, maar die door de rechter niet is overgenomen. Bij de weigering om op één van de drie opties in te gaan sprak de vertegenwoordiger van het college: “Wij geloven in het ontwerp. Het is nog niet af. We willen het eerst aanzien. Pas daarna willen we overleg. Wij willen een uitspraak!” De rechter heeft juist geoordeeld dat in de onderhavige situatie (die inmiddels al sinds begin juni is gerealiseerd) dit besluit geen stand kan houden.

Uitleg van de uitspraak
De wethouder stelt dat de uitspraak behelst dat de gemeente met een betere onderbouwing van het verkeersbesluit moet komen. Dit uitgangspunt van de wethouder geeft ons geen vertrouwen. De rechtbank deed direct mondelinge uitspraak, hetgeen uitzonderlijk is, juist gezien de urgentie van de zaak.
De rechtbank citeerde uit uitgave 74 (Tekenen voor de fiets) en uitgave 351 (Ontwerpwijzer fietsverkeer). De wethouder verwijst naar in haar brief echter naar CROW 96b. Dat is het handboek wegafzettingen. De Fietsersbond begrijpt dan ook niet waarom de wethouder naar die richtlijn verwijst.

De wethouder stelt dat de Fietsersbond pas ter zitting met een tegenadvies is gekomen. Dat is pertiMijn sitesnent onjuist. Het tegenadvies van Ligtermoet en partners hebben wij al op 21 september jl., binnen de daarvoor geldende termijn, ingebracht bij de rechtbank.

Second opinion
De wethouder schrijft een second opinion te willen laten uitvoeren. Zij wil daarbij het verkeersbesluit (hetgeen vernietigd is) en het tegenadvies van de Fietsersbond laten beoordelen. Opmerkelijk genoeg betrekt zij de uitspraak van de rechtbank niet bij die beoordeling.

Tijdelijke maatregel Kenaupark
De doorgetrokken fietsstrookmarkering ter hoogte van de Kenaustraat maakt het fietsers formeel onmogelijk om nog linksaf te slaan. Als er een (tijdelijke) markering wordt aangebracht, dan dient dit een onderbroken markering te zijn.

Inritconstructie kruising Parklaan-Kenaupark-Kinderhuisvest
Gelet op met name de eerste alinea van deze brief,kan het niet zo zijn dat het college doorgaat met de uitvoering van een voorrangswijziging waarvan de rechter ter zitting op 5 oktober j.l. heeft uitgesproken dat het college de wenselijkheid daarvan niet heeft kunnen aantonen. De aanleg van een intritconstructie is een kostbare zaak, die, als deze moet worden teruggedraaid, kapitaalvernietiging betekent.

De inritconstructie was niet opgenomen in het oorspronkelijke DO van 21-6-2016. De wijziging van het DO voor wat betreft dit punt, is niet aan ons, en zover wij weten ook niet aan u, meegedeeld. In ieder geval niet in de brief van de wethouder van 4 september jl. (kenmerk 2017/402427) betreffende de veiligheid en voortgang van de werkzaamheden bij het Kenaupark.

Hoogachtend,

Fietsersbond
René Rood
06 4547 2287
mr A. Van der Luit

pdf ⋅ 160 KB

brief-van-weth.-sikkema-aan-cie-beheer-d.d.-9-oktober-inzake-uitspraak-inz-verkeersbesluit-kinderhuisvest-kenaupark

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 64 KB

2017-10-09-fb-reactie-op-brief-van-wethouder-dd-9-10-2017-iz-uitspraak-kenaupark_opm-alu_nette-versie

Download

Fietsersbond Haarlem

René Rood

Mr. A. van der Luit

Categorieën

Geef een antwoord