Eindrapport fietsoversteken Velserbroek voldoet niet aan CROW-richtlijnen

Eindrapport fietsoversteken Velserbroek

De woonwijk is stedenbouwkundig bijzonder van opzet. Door de wijk loopt een netwerk van (solitaire) fietspaden die bij het kruisen van woonstraten voorrang hebben, echter bij het kruisen van 50 km-wegen soms wel en soms niet. Een extern bureau had voor 4 van de 5 kruispunten op 50 km-wegen aanpassingen geadviseerd. (zie DTV-rapport pag. 33). De aanpassingen waar de gemeente voor koos en die zij midden 2018 in de inspraak werd gebracht, waren deels anders dan door het bureau geadviseerd DTV en wijken deels ook af van de CROW-richtlijnen. Velen zagen dit niet als een verbetering en wij hebben als Fietsersbond, net als 17 bewoners, een zienswijze ingediend

Procedure

Per ambtelijke email kregen we pas op 22 juli 2019, de inspraakrapportage toegezonden. Daarin moesten we vaststellen dat alleen een zienswijze betreffende de Westbroekerweg  was gehonoreerd, maar geen van onze zienswijzen. Het ambtelijk advies was, zo bleek eind augustus, al op 16 juli door het college overgenomen en besloten. Het gevolgde proces, de advisering en de informatievoorziening aan de betrokkenen vonden wij, voorzichtig gezegd, nogal diffuus.

Vervolgens hebben wij contact opgenomen met de portefeuillehouder verkeer die ons uitnodigde voor een gesprek, met het verzoek om het standpunt te heroverwegen. Dit gesprek was constructief. De gemeente was bereid de vluchtheuvels in de Dammersboog met de uitvoering te verbreden tot de minimumwaarde zoals genoemd in de CROW-richtlijn. De andere afwegingen lagen – helaas – vast in het collegebesluit en kon hij niet in heroverweging nemen. Vervolgens hebben wij aangegeven op het verkeersbesluit voor de Langemaad te zullen reageren met een bezwaarschrift. Wij willen immers een logische én veilige oversteek en daar voldoet het nu vastgestelde ontwerp niet aan.

Velserbroekse Dreef
Het grootste probleem doet zich voor op de Velserbroekse Dreef. Op het kruispunt met de Langemaad liggen nu een fietspad en voetpad naast elkaar, zowel aan de zijde van de rotonde als aan de waterzijde.

fietsoversteken-bestaande situatie
Op de foto: Korte Driemaad, bestaand fietspad en voetpad liggen naast elkaar

Wat is het door B&W vastgestelde plan?
DTV  adviseerde vanaf de Langemaad  een ‘fietsuitvoeger’ aan te leggen. De gemeente kiest ervoor om aan de zijde van rotonde het voetpad op te heffen en de vrijkomende ruimte te gebruiken voor een tweerichtingenfietspad. Aan de waterzijde heft de gemeente het fietspad op (zie inspraaktekening hieronder).

fiets_oversteken
Inspraaktekening

De reden: de gemeente wil het verkeersbeeld voor het autoverkeer vereenvoudigen. Resultaat voor fietsers: Fietsers die vanaf Langemaad of Korte Driemaad oversteken, moeten in het gemeenteplan via een omweg in plaats van de huidige 2 keer, straks 3 keer het autoverkeer kruisen. Logischerwijze zullen ze gewoon over het voetpad gaan fietsen! Omgekeerd zullen de voetgangers aan de zijde van de rotonde, als ze niet om willen lopen, genoodzaakt zijn om over het fietspad te gaan lopen!

Kern van ons bezwaar: door de voorstellen komen er (nog meer dan nu) onlogische en daarmee onveilige routes en paden voor voetgangers en fietsers. Zodra de gemeente een verkeersbesluit publiceert, zullen wij daar bezwaar tegen aantekenen. Ons devies is: pas het kruispunt voor fietser en voetganger logisch en helder aan of verander niets.

Tweede punt is, dat op rotondes van de Velserbroekse Dreef het fietspad de ene keer wel in de voorrang ligt en de andere keer niet. Dat is verwarrend en ronduit verkeersonveilig. Wij vinden dat ook hier verandering in moet komen. Als afdeling komen we hier later op terug.

pdf ⋅ 7 MB

Eindrapport-fiets-oversteken-velserbroek

Download

Categorieën