Nieuwsbrief Alverna, 14 december 2020

Rechtszaak Openbaarheid Laantje van Alverna

Steekspel over ‘fluïde’ getuigenverklaringen in rechtszaak Openbaarheid Laantje van Alverna

 Steekspel over ‘fluïde’ getuigenverklaringen in rechtszaak Openbaarheid Laantje van Alverna

Zo’n anderhalf uur een fraai steekspel over de al dan niet opgetreden openbaarheid van het Laantje van Alverna. Was het laantje toegankelijk? Voor 30 jaar of voor 10 jaar? En op welke boom hing een bordje “eigen weg” en wie heeft dat dan wanneer gezien?

De rechtszaak over de openbaarheid van het laantje vond 7 december plaats. Gemeente Bloemendaal weigert op te treden tegen door de laanbewoners in 2017 opgetrokken hekwerk. Rechter mr. E. Jochem bij aanvang van de zitting: “De zaak gaat om de weigering van handhaving, maar feitelijk om de vraag of het laantje openbaar is. Die vraag hangt al heel lang boven de markt, en is steeds opzijgeschoven omdat het in andere zaken niet thuishoorde.”

De advocaat van de laaneigenaren wilde nog een extra vraag toevoegen aan deze potpourri: Is het laantje wel een weg? De rechter maakte korte metten: “U bent derde partij, u mag geen gronden aanvoeren. Daar gaan we het dus niet over hebben.”

De rechter stelde scherpe vragen aan de gemeente over de merkwaardige inhoudelijke weerlegging van de bezwaren van Fietsersbond en Wandelnet. De gemeente was al eerder teruggefloten door haar eigen bezwaarschriftencommissie. Die adviescommissie adviseerde het college van B&W om alle overgelegde verklaringen en bewijsstukken eens goed tegen elkaar af te wegen. Het college vond dit niet nodig, ‘want dat was te veel werk’.

Fluïde verklaringen
Als het college de opdracht van de adviescommissie had opgevolgd dan had de gemeente opgemerkt dat de door de laanbewoners ingebrachte getuigenverklaringen nogal ‘fluïde’ waren. Van de verklaring van de postbode van een bordje in 1991 blijken drie versies te bestaan. En twee eigenaren van het laantje getuigen van een bordje in de éne verklaring tot midden jaren 90, en in een andere verklaring tot 2006.

Rechter aan laaneigenaar: Dat is vreemd
Laaneigenaar: Het bordje hing aan een boom. Die boom is in 2006 gekapt.
Rechter: Dat is geen antwoord op mijn vraag.
Laaneigenaar: In ‘92-‘93 speelde de postkwestie. De post wilde niet komen op een niet openbare weg.
Rechter: Ja?! De verklaringen zijn geen nader ingebracht standpunt, de verklaringen hebben immers dezelfde datum van ondertekening.
Laaneigenaar: Oh, het is een omissie die wij niet hebben gezien. 

De rechter hoopt er nog voor het nieuwe jaar uit te zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Achtergronden
Het laantje is altijd toegankelijk geweest sinds 1924 toen Landgoed Boekenroode verkocht werd aan Klooster Alverna, totdat laanbewoners in januari 2017 een hek plaatsten. Ook na de finale uitspraak van de rechter over de spoorwegovergang – die blijft definitief dicht – zijn de hekken op het Laantje van Alverna niet verdwenen.

In 2013 vroegen Wandelnet en Fietsersbond al aan gemeente Bloemendaal om op te treden tegen het bordje ‘Eigen Weg’ dat door de laanbewoners nabij de kloostermuur was geplant. Daarna werd de openbaarheid van het laantje een speelbal rondom de strijd om de spoorwegovergang. De overweg zou zinledig zijn geworden omdat het laantje niet openbaar was. Nu wij die zaak definitief hebben verloren, zou de zaak om de openbaarheid van het laantje zinledig zijn geworden, zo stelde Bloemendaal ditmaal. Een merkwaardige vraag. Je zou ook kunnen omdenken: nu de overweg opgeheven is, is er geen enkele reden meer om het laantje niet open te stellen. De gemeente Bloemendaal is immers altijd voorstander geweest van de toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers van het laantje vanuit Bloemendaal via de Boekenroodeweg, en vanuit Heemstede via de ontsluitingsweg.

Overigens verklaren de laanbewoners zelf dat in 1993 het bordje ‘eigen weg’ op hun weggedeelte is verwijderd, omdat de PTT Post destijds weigerde nog langer post te bezorgen op niet-openbare wegen. Intussen is gebleken dat de gemeente Amsterdam destijds (van 1975 tot 2007) eigenaar van het laantje was. En als een gemeente de weg beheert is de verjaringstermijn voor de intreding van openbaarheid niet 30 maar slechts 10 jaar.

Om naar de rechter te kunnen gaan hadden we in de zomer 2019 de gemeente al moeten dwingen om met een zogenaamde beslissing op bezwaar te komen. Die kwam maar niet. Via de rechter hebben wij die beslissing moeten afdwingen. De rechtbank veroordeelde de gemeente per omgaande. Het niet nakomen van de wettelijke termijnen heeft de gemeente ons zo’n € 6.000 gekost. (Daarvan gaan we nog ’s een borrel op drinken – dat houdt u tegoed).

Tunneltje Leyduin
Ondertussen wordt er (via de digitale wegen) weer gepraat over de vervanging van de onbewaakte overweg Leyduin door een tunneltje. Aanvankelijk wilde ProRail een oude afwateringsbuis onder het spoor gebruiken, maar dat plan bleek niet uitvoerbaar. De buis is te klein en ligt te diep. Alle betrokkenen bij het overleg met ProRail (Landschap Noord-Holland, Waternet, provincie Noord-Holland, gemeente Heemstede, Wandelnet, Fietsersbond) zijn het erover eens dat het een nieuwe tunnel moet worden die goed toegankelijk is voor wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand, ook voor mindervaliden. De helling mag niet te steil zijn. De tunnel komt 80 meter ten noorden van de huidige overweg te liggen. In januari moet er een intentieovereenkomst tot stand gekomen zijn. Guus van Dee van Fietsersbond Heemstede heeft onlangs het stokje in dit overleg overgenomen van Jaap Moerman.

 Ontsluitingsweg
Het hek van ProRail op de ontsluitingsweg staat er nog steeds, maar staat doorgaans open. De ontsluitingsweg is nog steeds niet overgedragen aan de gemeente Heemstede. Bij navraag bij ProRail laat zij ons weten dat dit begin volgend jaar zal plaats zal vinden.

 

Categorieën