Enquête-uitslag doel Fietsersbond

enquete

Enquête koers Fietsersbond: bijna 74% wil het bestaande doel handhaven

In de vorige Haarlemmer Wielen vroegen we u om een kleine enquête in te vullen op onze website, over de koers van de Fietsersbond. Wij bedanken de respondenten voor de moeite die zij zich getroost hebben. Hieronder geven we de resultaten weer.

Vraag Antwoord %
1 Het doel van de Fietsersbond is om de kwaliteit van het fietsen in Nederland te verbeteren en de ruimte voor het fietsen en de fietser letterlijk en figuurlijk te vergroten. Voor welke van de onderstaande stellingen  kiest u?  
Het doel moet worden verbreed, zodat de Fietsersbond ook standpunten kan innemen over zaken als wandelen, openbaar vervoer, natuur en milieu en gezondheid.
Ga verder naar vraag 2
17,2%
Dat doel moet ongewijzigd blijven.
Ga verder naar vraag 3
73,7%
Anders namelijk …
Ga verder naar vraag 4
9,1%
Zie toelichting
2 U vindt dat het doel van de Fietsersbond verbreed moet worden. Welke van de volgende argumenten daarvoor spreken u het meest aan (maximaal twee keuzes mogelijk)?  
Ik voel me thuis bij een Fietsersbond die alle aspecten van gezond en duurzaam leven in zijn beleid meeneemt. 46,0%
Het belang van fietsen kan soms strijdig zijn met dat van bijvoorbeeld wandelen, natuurbehoud of openbaar vervoer. Door al deze belangen gelijktijdig te behartigen kan een bredere en dus betere afweging plaatsvinden. 73,0%
Een ‘one issue organisatie’ is niet meer van deze tijd. De samenleving wordt steeds complexer en daarom moet je verbanden leggen met andere terreinen. 16,2%
Verbreding van de doelstelling maakt de bond aantrekkelijker voor jonge mensen. 18,9%
De impact van de Fietsersbond wordt minder. Het wordt tijd voor een nieuwe, frisse aanpak. Ga verder naar vraag 4 2,7%
3 U vindt dat het doel van de Fietsersbond ongewijzigd moet blijven. Welke van de volgende argumenten spreken u daarbij het meest aan (maximaal twee keuzes mogelijk)?  
Samenwerking met andere organisaties is prima, maar de Fietsersbond moet het belang van het fietsen en de fietser altijd voorop blijven stellen. 83,8%
Bij het aanpassen van het doel weet ik niet meer waar ik met de Fietsersbond aan toe ben. 10,3%
De Fietsersbond is een kleine organisatie en is daarom niet in staat om ook andere belangen goed te behartigen. 11,9%
Het is goed voor de aanwas van jonge leden als de Fietsersbond gewoon blijft doen wat ze altijd gedaan
heeft, namelijk het behartigen van fietsbelangen.
24,3%
Als het doel van de Fietsersbond verbreed wordt, zal de organisatie niet meer serieus worden genomen door overheden, of niet meer bij de rechter het primaire fietsbelang mogen bepleiten. 20,5%
4 Wat is uw geslacht?  
Man

Vrouw

Anders

63,7%

34,3%

2,0%

5 Wat is uw leeftijd?  
0-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75 of ouder
0,0%
1,5%
7,0%
13,0%
31,0%
35,5%
12,0%
6 Hoe lang bent u ongeveer lid van de Fietsersbond?  
0 tot 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
Langer dan 10 jaar
Geen lid. Ga verder naar vraag 8
9,9%
18,3%
17,3%
54,5%
0,0%
7 In welke mate bent u actief voor de Fietsersbond?  
Ik ben alleen uit interesse lid, maar verder niet actief bij acties van en voor de Fietsersbond. 74,3%

 

Vanuit het lidmaatschap ben ik af en toe actief bij acties van en voor de Fietsersbond. 17,8%

 

Ik ben actief lid van de fietsersbond en zet me regelmatig in voor acties van en voor de Fietsersbond 7,9%
8 Waar woont u?  
Aerdenhout
Bennebroek
Bloemendaal
Haarlem
Heemstede
Hillegom
Overveen
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
Spaarndam
Velsen
Velserbroek
IJmuiden
Zandvoort
Elders
1,5%
1,0%
5,5%
59,7%
3,5%
4,5%
1,0%
1,5%
0,5%
3,5%
1,5%
3,0%
1,5%
0,5%
11,4%
0,5%
10 Heeft u nog andere opmerkingen over de Fietsersbond Regio Haarlem of over deze enquête? Zie toelichting 

Toelichting op de uitslag van de enquête

Algemeen

De enquête is door 209 mensen ingevuld, die overigens niet steeds alle (voor hen van toepassing zijnde) vragen hebben beantwoord. Door een deskundige van het landelijk bureau van de Fietsersbond is de enquête-uitslag als representatief beoordeeld. Hierbij is gekeken naar leeftijd, woonplaats, tijdsduur van het lidmaatschap, leeftijd en geslacht.

Al of niet wijzigen van het huidige doel van de Fietsersbond

Bijna 74% vindt dat het huidige doel van de Fietsersbond niet gewijzigd moet worden. Het volgende argument is daarvoor verreweg het vaakst (door bijna 84% van de respondenten) aangekruist: Samenwerking met andere organisaties is prima, maar de Fietsersbond moet het belang van het fietsen en de fietser altijd voorop blijven stellen.

We hebben gekeken of de groep respondenten jonger dan 55 jaar een andere mening heeft. In tegenstelling tot de verwachtingen blijken deze ‘jongeren’ juist nog vaker te vinden dat het doel niet gewijzigd moet worden: 81,4%.

Ruim 17% van alle respondenten vindt dat het doel moet worden verbreed, zodat de Fietsersbond ook standpunten kan innemen over zaken als wandelen, openbaar vervoer, natuur en milieu en gezondheid. Het vaakst (73%) wordt daarvoor het volgende argument aangekruist: Het belang van fietsen kan soms strijdig zijn met dat van bijvoorbeeld wandelen, natuurbehoud of openbaar vervoer. Door al deze belangen gelijktijdig te behartigen kan een bredere en dus betere afweging plaatsvinden.

Ruim 9% heeft een andere mening: Men vindt niet dat het huidige doel ongewijzigd moet blijven en ook niet dat het doel zou moeten worden verbreed. Een kleine greep uit de reacties:

 • Het doel moet ongewijzigd blijven, maar daar waar het fietsen raakt aan openbaar vervoer kan een standpunt belangrijk zijn. Bijv. bij het vervoeren van je fiets in de trein.
 • De visie mag verbreed worden, maar het doel moet de kwaliteit van het fietsen blijven.
 • Standpunten m.b.t. ‘langzaam verkeer’: opkomen voor belangen van fietsers en wandelaars. Deze twee groepen zijn weggebruikers NAAST de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. De infrastructuur voor fietsers dient uitgebreid te worden en veiligheid daarbij is een doel ( daar is de Fietsersbond immers mee bezig), maar ik vind de FB soms wel te weinig kritisch op gedrag van de eigen achterban; trottoirgebruikers worden nogal eens veronachtzaamd. Als voetgangers/ wandelaars en fietsers in gezamenlijkheid kunnen opkomen voor de belangen ( die in de praktijk vaak tegengesteld blijken, wanneer fietsers over trottoirs rijden of wanneer wandelaars ongestoord een wandelpad willen gebruiken). Natuur en gezondheid vind ik geen prioriteit voor de FB. Nee, ‘ongemotoriseerde weggebruikers’ hebben vaak een smaller deel van de weg ter beschikking, dus hebben wat ‘te verdedigen’ t.o.v. snelverkeer. Brommers, scooters, racefietsers en snelle e-bikers kunnen dan misschien ook onder ‘snelverkeer’ gaan vallen :).

Opmerkingen over de Fietsersbond of over de enquête

Op de laatste vraag is veelvuldig geantwoord. Daarin klinkt veel waardering door voor de Fietsersbond en zijn vrijwilligers. Opnieuw een greep uit de, andere, reacties:

 • Samenwerking met de ANWB zoeken?
 • De Fietsersbond moet ook NIET de belangen behartigen van de speedpedelec, temeer omdat de trapondersteuning alleen nog maar verder zal toenemen. Geen speedpedelecs op de smalle fietspaden in de stad. Die worden net zo hinderlijk als de snorscooters.
 • De FB-Haarlem moet niet reactief handelen maar proactief optreden op basis van een eigen beleidsplan waarmee ze weer een volwaardige gesprekspartner wordt voor partijen.
 • Bewaak het belang van de fietser, maar sluit de realiteit van andere weggebruikers niet uit. Oftewel, dram niet door maar zoek consensus met andere belanghebbenden.
 • Goed om dit te doen, zelfreflectie is oké.
 • Mis de vragen over wat de Fietsersbond nog meer zou kunnen doen (begrijp heel goed dat manpower altijd een probleem is om de taken uit te breiden): Fietsen kinderen stimuleren (loopt terug)  2. Gezondheidsbelang van fietsen benadrukken  3. Samenwerking met andere weggebruikers (met name voetgangers en OV)  4. Informatieverstrekking over bestaande projecten. Nu wordt je als lid achteraf geïnformeerd (lees het vaak pas in de krant).  5. Er ontbreekt een actieveledenraadpleging bij belangrijke onderwerpen. Zou daar wel mee willen helpen (veel ervaring met surveys).  6. Voor veel leden is het mogelijk nog niet duidelijk hoeveel passie en tijd de kerngroep van Fietsersbond Haarlem er insteekt (petje af – grote waardering).
 • Aanwas nieuwe (jonge) leden is voor alle verenigingen lastig, dat heeft meer te maken met een andere wijze van actievoeren en organiseren bij jongeren, dan met het doel van de Fietsersbond.
 • Zeer tevreden over het verschaffen van informatie rond het fietsbeleid in de regio en over de acties!!
 • Diverse malen is gebleken dat de Fietsersbond volledig opkomt voor de belangen van de fietsers en geen oog heeft gehad voor de omgeving en natuur. Daarmee heeft de Fietsersbond bewezen dat zij niet in staat is om een brede organisatie te zijn. Voorbeelden zijn: het Houtmanpad willen omtoveren tot fietsroute waardoor er veel beleving van rust verloren gaat; het gedoe om Kattendel;  het overbodige fietspad door de AWL;  de plannen voor de fietsbrug over de  Schotersingel waarbij ook veel schoonheid verloren gaat;  het niet aandurven om kritiek te hebben op de fietsers (dus de eigen leden) omtrent rijgedrag zoals door rood rijden, het levensgevaarlijke spookrijden al of niet op het fietspad etc.

Categorieën