Provincie Noord-Holland:het coalitieakkoord is gepresenteerd

Beste fietsers,

Vandaag is het coalitieakkoord van de provincie gepresenteerd.
Voor het fietsbeleid wordt in de periode t/m 2023 een bedrag van 6 miljoen euro geïnvesteerd.

Over het fietsbeleid staat in het akkoord het volgende:
De fiets is in toenemende mate een belangrijk onderdeel van de vervoersketen en van groot belang voor het bereikbaar houden van Noord-Holland. Steeds meer mensen gebruiken de fiets voor het woon-werkverkeer, waarmee hij steeds meer een alternatief voor de auto is.
Daarnaast draagt fietsen bij aan een gezonde leefstijl. Om fietsverkeer te faciliteren zijn meer snelfietsroutes nodig. Wij intensiveren het fietsbeleid en investeren in nieuwe snelfietsroutes in de regio’s Alkmaar, Haarlem-IJmond en Gooi- & Vechtstreek. Wij stellen hiervoor extra middelen beschikbaar.
De spitspont bij Velsen is een belangrijk onderdeel van het regionaal fietsnetwerk. Wij willen dat deze verbinding behouden blijft en spannen ons, in overleg met het Gemeentelijk Vervoersbedrijf, de regio en Rijkswaterstaat, in om dit te bewerkstellingen.
Veel reizigers maken gebruik van de fiets om van huis of werk naar OV-knooppunten te gaan en vandaar verder met het openbaar vervoer te reizen. Daarom willen we dat er voldoende fietsenstallingen zijn bij OV-knooppunten en andere
belangrijke overstappunten.
Wij brengen de huidige vraag en het aanbod in beeld en stellen middelen beschikbaar om mogelijke knelpunten op te lossen.
Fietsveiligheid is een randvoorwaarde bij aanleg en onderhoud van provinciale infrastructuur. De komende jaren gaan we mogelijke knelpunten rond fietsveiligheid bij provinciale wegen in kaart brengen en waar mogelijk versneld oplossen, zoals bij de N203.

Haarlem, 12 juni 2019

Dit is een link naar de website van de Provincie Noord-holland met deze tekst.

Categorieën