Slotadvies splitsing Leidsestraat/Olympiaweg 2019-11-16

Betreft: splitsing Leidsestraat/Olympiaweg met rechtsaf strook óf rotonde

Slotadvies van de Fietsersbond afdeling Hillegom dd 16-11-2019
Bestemd voor B&W en gemeenteraad van Hillegom.

Het Bureau Goudappel Coffeng (GC) is in de raadscommissievergadering van 31 oktober jl uitgenodigd om zijn advies nader toe te lichten. Dat is niet gebeurd, immers de gepresenteerde gegevens stonden al in zijn rapport van april vorig jaar.

De vertegenwoordiger van GC kon op expliciete vragen van verschillende raadsleden niet aangeven in welke periode feitelijke verkeerstellingen zijn verricht als basis voor het gegeven advies. Eerst was zijn antwoord: “Wij hebben in de afgelopen twee jaar in meerdere keren stukjes onderzocht”. Vervolgens: “Het verkeersmodel is gekalibreerd op de feitelijke verkeerscijfers die we waarnemen op straat”.

Op de dwingende vragen in welke periode die waarnemingen hebben plaatsgevonden en of die wel representatief zijn, bleef hij het antwoord schuldig: “Ik kan uit mijn hoofd niet vertellen vanuit welke periode die tellingen komen, maar het is het vigerende verkeersmodel wat hier in de regio is vastgesteld, om het even met de vaktermen te benoemen, dus ik kan ook niet vertellen van wanneer de tellingen zijn, maar er liggen verkeerstellingen onder van de feitelijke situatie”.

Bullshit!!

Gelukkig is het rapport van april 2018 (er is geen latere versie verschenen) duidelijk:
er is géén eigen telling gedaan, de verkeerslichtgegevens van nu (=redactie: bijna 5 jaar geleden) zijn als uitgangspunt genomen en daar is het regionaal verkeersmodel (RVMK) op losgelaten.

Er bestaan dus voor deze splitsing geen telgegevens van de feitelijke verkeerssituatie:

  • niet van aantallen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen,
  • ook niet van het aandeel rechtsafslaand verkeer vanuit het zuiden,
  • ook niet van het aandeel vrachtverkeer daarin.

De letterlijke teksten van het rapport die hierop slaan, staan in ons eerdere advies (ons advies van 27 juni 2019).

Onze conclusie was al dat dit rapport flinterdun was. Goudappel Coffeng zakte daar op de avond van 31 oktober ook nog eens faliekant doorheen!

Wil de gemeente nog iets met deze splitsing, dan zijn er o.i. maar twee mogelijkheden:

  • Ofwel ze maakt alsnog geld vrij voor een gedegen onderzoek
  • Of ze neemt een besluit onder terzijdelegging van dit volstrekt ondermaatse rapport

Wij wensen u wijsheid toe.
Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep verkeer van de Fietsersbond afdeling Hillegom,
H.Huurneman

Bijlage: ons laatste voorlaatste advies, van 27 juni jl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillegom, 27-6-2019

 

Betreft: splitsing Leidsestraat/Olympiaweg met rechtsaf strook óf rotonde

Een (herhaald) advies + een (nieuw) aanbod van de Fietsersbond,

bestemd voor B&W en gemeenteraad van Hillegom.

Dames en heren,

We hebben in januari 2018 eigener beweging het advies uitgebracht op genoemd punt een rotonde aan te leggen. Onze argumenten waren:

  • De verkeersafwikkeling verloopt soepeler.
  • Over de hele N208 door Hillegom krijgen zo de splitsingen en kruisingen dezelfde vorm (behalve dan bij de Pr.Irenelaan waar helaas geen ruimte voor een rotonde is).
  • Voor een tweede baan als nu voorzien zou ook het fietspad over de hele lengte van die tweede baan moeten worden verlegd en een deel van de parkeerruimte aan de oostkant weer moeten worden ingeleverd, kortom voorzieningen die een paar jaar geleden zijn aangebracht moeten weer op de schop worden genomen. Dat is in veel mindere mate het geval bij de aanleg van een rotonde.
  • Op de langere termijn is een rotonde goedkoper.

In april 2018 kregen wij het officiële verzoek te adviseren naar aanleiding van het rapport van Goudappel Coffeng. Dat advies hebben we 21 april verzonden en luidde als volgt (met enkele aanpassingen per heden):

A Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college over één nacht ijs gaat: het rapport van
GC baseert zich op twee metingen van een uur op één en dezelfde dag in het begin van 2015, citaat uit het rapport:

“Als basis is een kruispunttelling van donderdag 14 januari 2015 gebruikt, afkomstig uit

de verkeerslichteninstallatie (VRI) Leidsestraat – Olympiaweg (aangeleverd door de

gemeente). Met behulp van het regionale verkeersmodel (RVMK) is de VRI telling van de gecombineerde richting vanaf de N208 Zuid verdeeld over rechtdoor en rechtsaf.”

 

Er is dus geen telling van het feitelijk aantal auto’s en fietsen is gedaan. Verder is niet in kaart gebracht hoeveel verkeer vanuit het zuiden rechtsaf slaat (het RVMK geeft natuurlijk niet de feitelijke situatie op deze splitsing weer).

Wij achten dit ‘onderzoek’ volstrekt onder de maat voor zo’n definitieve reconstructie en adviseren om een meer gedegen én meer actueel onderzoek te (laten) doen.

B GC extrapoleert de aangeleverde gegevens naar 2030. Maar inmiddels is
wel zeker dat tegen die tijd aan de noordkant van Hillegom een verbinding tussen de N208
en N 205/A4 (de Duinpolderweg) zal zijn aangelegd. Die zal de verkeersstroom die van de
A4 nu via de N207 Hillegom-zuid bereikt reduceren. Dat zal zeker gelden voor het
vrachtverkeer (bv van De Wit) dat zich nu door het dorp wringt.

Het rapport plaatst slechts deze opmerkingen over vrachtverkeer:

“Het percentage vrachtverkeer is niet te herleiden uit de VRI telling en daarom

gebaseerd op het regionale verkeersmodel (RVMK). Voor de doorgaande richtingen is

9% vrachtverkeer aangehouden.”

   Alweer is GC niet van de feitelijke situatie uitgegaan, maar van een model.

Ons slotadvies: baseer uw conclusies op betere en meer actuele gegevens dan gepresenteerd in het rapport van Goudappel Coffeng!

Onze indruk is dat de gemeenteraad nog akkoord moet gaan, al is dat wellicht een gelopen race, zie het coalitieakkoord. Daarom sturen wij dit advies tevens naar de voorzitters van de diverse fracties.

Tot zover ons advies in april.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 27 mei jl hadden wij verkeersoverleg met wethouder Van Rijn. Daar vernamen wij

A dat het College en de Raad er nog niet uit zijn,

B dat de wethouder zich blijft baseren op alleen het voorliggende rapport en niet van plan is nader onderzoek te doen,

C dat op 12 september Goudappel Coffeng voor een commissievergadering zal worden uitgenodigd om een toelichting te geven. (Ook wij zijn daarbij uitgenodigd). Te verwachten valt dat GC een nadere onderbouwing zal geven van haar advies.

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn geworden dat wij de gegevens waarop GC zich baseert volstrekt onvoldoende vinden. De argumenten daarvoor brengen wij u graag nogmaals ter kennis. Bovendien willen wij u het volgende aanbod doen.

Aanbod
Op door u aan te wijzen spitstijden houden wij als Werkgroep Verkeer van de Fietsersbond tellingen van alle langs deze splitsing komend verkeer (zoals we eerder gedaan hebben bij aanpassingen aan de zuidelijkste rotonde en inrichting van de noordelijkste).

Die telling zou moeten plaatsvinden ruim voor het bezoek van Goudappel Coffeng (voor of net na de zomervakantie).
Tot slot willen wij graag inzage in de kruispunttelling die de gemeente aan GC heeft aangeleverd. Anders is het voor ons niet mogelijk vergelijkingen te trekken met onze tellingen.

In afwachting van uw reactie,
Vriendelijke groet
Namens de werkgroep verkeer van de Fietsersbond afdeling Hillegom,
H.Huurneman

Categorieën