Aandachtspunten HVVP Hillegom

Aandachtspunten voor het nieuwe HVVP, ingediend door de Fietsersbond afdeling Hillegom.

Op 10 oktober 2019 brachten wij een bezoek aan het team beleid en advies ruimtelijke ontwikkeling in Voorhout. Daar hebben we vernomen dat het nieuwe HVVP voor de zomer van 2020 klaar moet zijn en aangehaakt worden aan de omgevingsvisie. Ook het Hillegoms Fietsplan moet dat jaar klaar komen. Afgesproken is dat we aandachtspunten voor het nieuwe HVVP indienen. Bij deze.

Een vraag vooraf: de evaluatie van het bestaande HVVP zou in november aan de raad worden aangeboden, vervolgens zou ook de FB deze evaluatie ontvangen. Blijkbaar is de zaak vertraagd: Wat is de nieuwe datum van behandeling?

Onze aandachtspunten:

 1. Snelfietspaden: de provincie heeft als het goed is dit jaar een verkenning uitgevoerd betreffende de snelfietsroute Leiden – Haarlem, zie bijlage 1.
  Wij hebben daar de provincie een vraag over gesteld zie bijlage 2. Daar hebben wij geen antwoord op ontvangen. Vragen aan het team beleid en advies ruimtelijke ontwikkeling:
  -Weten jullie meer, zo nee, willen jullie bij ZH informeren?
  – Wil je ook nagaan of Zuid-Holland van plan is jullie bij die beleidsontwikkeling wil betrekken. Dat zou o.i. wel voor de hand liggen…
 2. Doorsteek naar Bethlehemlaan, zie bijlagen 3 + 4
  Zo’n eenvoudige doorsteek zou een recreatieve fietsroute opleveren waarmee de gebruikers de drukke N 208 kunnen mijden. In 2017 hebben we met wethouder en hoofdambtenaar verkeer dit idee doorgesproken. Zij hadden daar wel oren naar en hebben hierover met de provincie contact gehad. Deze wees erop dat ook de DPW door dit gebied zou kunnen gaan lopen en dat in relatie daarmee de fietsvoorzieningen integraal zouden worden bekeken. Er heeft in 2019 inderdaad een eerste overleg plaatsgevonden over deze fietsvoorzieningen. Maar nu de DPW van de baan lijkt is het wat ons betreft tijd om opnieuw deze fietsroute te bepleiten. De kosten zijn relatief gering, het voordeel is groot. We verzoeken jullie dit plan op te nemen in het HVVP, hoofdstuk Hillegoms FietsPlan.
 3. De Wilhelminalaan veilig maken voor fietsers
  De gemeente denkt momenteel aan een vrijliggend fietspad aan de noordzijde, aan de overkant van de sloot. De wethouder heeft het voornemen de strook grond van de Zanderij te kopen van de eigenaar en daartoe een eerst contact gelegd.
  – Vraag: Heeft de gemeente het team beleid en advies ruimtelijke ontwikkeling op de hoogte gesteld van de plannen en heeft het team ook een rol in deze beleidsontwikeling?
 4. Tweerichtingenfietspad langs de Weerlaan
  Dit voornemen is opgenomen in het bestaande Fietsplan (onderdeel van het HVVP:
  Toepassen tweerichtingsfietspad: Oostelijk fietspad Weerland nabij Vossepolder, Na voltooiing De Vossepolder + relatiefase 3 N208, € 125.850,– – Grex. Vossepolder
  Dit onderwerp wordt urgent ten gevolge van de plannen een brede school te vestigen ten zuiden van de brandweer. Ons is toegezegd dat we advies zullen kunnen geven als de verkeersplannen die daarmee samenhangen uitgewerkt worden. Is dit een onderwerp waar jullie een rol spelen of is dit puur beleidsuitvoering?
 5. Fietsoversteek samen met zebra in de voorrang
  In 2017 hebben we de gemeente erop gewezen dat in diverse CROW-publicaties is neergelegd dat er een uniforme regeling voor overstekende fietsers en voetgangers behoort te zijn. Het antwoord was toen dat de gemeente een standpunt zou bepalen als er een concrete situatie zich voordoet. Dat is binnenkort het geval: bij de herinrichting van de toegangswegen naar de te bouwen school (punt 4) is de bestaande oversteek bij de brandweer zo’n situatie. Tijd voor beleidsontwikkeling en opname van het CROW-principe in het HVVP.
 1. Fietsveiligheidsplan
  In het bestaande HFP, onderdeel van het HVVP staat het volgende: “Sinds 2013 is elke gemeente verplicht een fietsveiligheidsplan te hebben. Een compleet plan voor Hillegom zal worden opgesteld en ondergebracht worden in het Handboek inrichting 30 km/h straten en 30 km/h zones”. Dat handboek is er nooit gekomen en het fietsveiligheidsplan ook niet.
 2. Verbreding fietspaden
  Bij uitstek een onderwerp voor het nieuwe HVVP, gezien de toegenomen druk op de fietspaden. De bestaande fietspaden van 1.80 m zijn niet ingericht op het inhalen door elektrische fietsen, laat staan door speedpedelecs. Bakfietsen zijn nauwelijks te passeren, duofietsen al helemaal niet. Ook zijn de bestaande voorzieningen niet ingericht op het toegenomen en snellere fietsverkeer, er bestaan nog veel haakse bochten in de fietspaden.
 3. Recreatief fietspad westelijk langs de Ringvaart, van Oude Weerlaan tot Arnaud, zie de rode lijn op een inventarisatie van Holland Rijnland, bijlage 5.
  Dit punt is indertijd wel opgevoerd voor het HVVP, maar heeft het toen niet gehaald. Het lijkt ons iets voor het team beleid en advies ruimtelijke ontwikkeling om in overleg te gaan met Holland Rijnland over haar voornemens op dit punt. Wellicht kan het dan in het toekomstig HVVP alsnog worden opgenomen.

Dit zijn onze aandachtspunten voor het nieuwe HVVP, graag horen per punt wij wat uw (re)actie is. De volledige tekst inclusief bijbehorende bijlagen vindt u in deze download

Vriendelijke groet
H.Huurneman
Namens de werkgroep Fietsersbond afdeling Hillegom
[email protected]
0252-520096

24-12-2019

Categorieën