Symposium over Bereikbaarheid Haarlem

Haarlem, 27-3-2013

Als het doorgaat wordt er na 2040 een ringweg gemaakt om Haarlem. De Gemeente Haarlem vindt dat de oplossing voor alle problemen.

De Fietsersbond meent dat de fiets komend decennium een nog grotere rol kan spelen. De Fietsersbond heeft daarom, onder de titel ‘Meer fiets, meer ruimte’ een visie op een schaalsprong in het fietsbeleid ontwikkeld. De visie vindt u op www.fietsersbond.nl/meerfiets.

“Investeren in de fiets levert meer op dan investeren in andere soorten vervoer”, aldus wethouder Wiebes (VVD) van Amsterdam. Amsterdam heeft berekend dat de verschuiving van auto- naar fietsverkeer per jaar zelfs 20 miljoen euro oplevert die anders aan wegen en straten zou moetworden besteed, en 50 miljoen om de luchtkwaliteit op peil te houden. 

In alle aandacht die uitgaat naar de ringweg om Haarlem ontbreekt de doelstelling van de ringweg, namelijk het afnemen van het wijkvreemd verkeer door de wijken van de stad. De Structuurvisie Openbare Ruimte van de gemeente biedt tot dusver geen instrumenten om dit te bereiken. Immers: 70% van de ritten zijn korte ritten, 50% van de autoritten zijn korte ritten. Die ritten gaan niet (zonder meer) over de ringweg. 

Het succes van een ringweg om Haarlem staat of valt bij het doorbreken van de doorwaadbaarheid van de ring. Als geen structuurmaatregelen worden genomen, leidt de toevoeging van een ringweg niet tot een lagere belasting van het wegennet in de stad. Vergelijk het sectorenmodel van Groningen: de stad kan van één zijde worden ingereden en alleen via de zelfde kant weer verlaten worden. Maatregelen daartoe ontbreken tot dusver in de visie. Amsterdam werkt ook aan sectorenmodel. 

Daarnaast zou de omgekeerde weg bewandeld kunnen worden: door de barrières voor de fiets te slechten, neemt het fietsgebruik toe, en is er geen uitbreiding van kostbare auto infrastructuur nodig. Met het oog op 2040 zou de visie ook scenario’s moeten ontwikkelen op de toekomst. Wat zijn de vervoersmiddelen in 2040? Het autobezit en gebruik zal niet toenemen. Als de uitdaging voor Haarlem zien wij:

Groei fietsgebruik

  • Een veel hogere ambitie mbt het fietsverkeer. Fietsen is de toekomst voor Haarlem, essentieel voor de bereikbaarheid en economie van de stad. 
  • 70% van de verplaatsingen zijn korte verplaatsingen, ruim 50% van de autoritten zijn korte autoritten, die kunnen ook heel goed op de fiets.
  • Het fietsgebruik in Haarlem is momenteel ca. 38%. Dat moet in 2018 gegroeid zijn naar 45%.
  • Dit vraagt om meer ruimte, meer en ruimere fietspaden, meer fietsparkeerplaatsen. En scooters van het fietspad.
  • Bij ruimtelijke plannen uitgaan van de potentie van de fiets als stedenbouwkundige drager.

Budget voor fietsbeleid

  • Structureel geoormerkt budget voor het uitvoeringsprogramma’s fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid
  •  Er wordt de komende jaren 35 miljoen uitgegeven aan autoinfra; bestem hiervan een kwart voor fietsinfra. Doe een MKBA (maatschappelijke kostenbaten analyse) naar nut en noodzaak uitbreiding autonetwerk t.o.v. investeringen in fietsvoorzieningen. Een ringweg heeft alleen zin als daardoor het wijkverkeer afneemt, d.m.v. een sectorenmodel.
Zie ook de bijlages uit het Haarlems Dagblad van 5 april 2013 en die uit de Haarlemmer van 4 april 2013.

Verslag Symposium regionale bereikbaarheid (HD)

Verslag symposium regionale bereikbaarheid (Haarlemmer)

Categorieën

Geef een reactie