Open brief aan burgemeester Schneiders

Geachte burgemeester Schneiders,

In het Haarlems Dagblad van 19 september betreffende de uitspraak van de Raad van State in zake het Houtmanpad verwijst u naar de Fietsersbond.

De Fietsersbond is hoogst verbaasd over uw opmerkingen. U zet de Fietsersbond in een kwaad daglicht. Als burgemeester zou u boven de partijen moeten staan.

De beslissing om een fietspad naast het Houtmanpad aan te leggen is een democratisch genomen besluit. De Fietsersbond heeft daar niets mee te maken. Maart 2011 heeft een ruime meerderheid van de raad ingestemd met het krediet voor de aanleg van het fietspad. In december 2011 is dat nogmaals bevestigd.

Na de verstrekking van het krediet is de Fietsersbond als participant betrokken geraakt bij het Houtmanpad, niet eerder en niet later. Bovendien hebben wij in september 2011 een alternatief tracé aangedragen dat tegemoet komt aan de bezwaren die er leven.

Als burgemeester bent u leidinggevende van het college, u vertegenwoordigt de hele stad, 150.000 burgers, maar wat u met deze uitspraken in de krant doet past niet bij uw functie. In plaats van te verbinden, zaait u verdeeldheid. Als burgemeester hoort u niet uw persoonlijke mening uit te dragen.

Het is uw organisatie, uw college van burgemeester en wethouders, uw ambtelijke apparaat die steken heeft laten vallen in dit project Houtmanpad, waardoor er nu weer een negatieve gerechtelijke uitspraak ligt. En het is niet het enige project dat niet goed verloopt. Het lijkt erop dat de gemeente geen enkel project meer tot een goed einde weet te brengen. Het ‘dorpje Haarlem’ kan wel ophouden te bestaan, want weinig lijkt meer te lukken met deze organisatie.

Het is uw college, uw ambtenarencorps. De afgelopen bestuursperiode bent u twee wethouders en een gemeentesecretaris kwijt geraakt. U zou zich moeten beraden, in plaats van de stront bij “de liefhebbers van milieu en natuur” te leggen (1).

De gemeente heeft het besluit genomen voor de aanleg van een fietspad. Geheel in de lijn van het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan, en het Uitvoeringsprogramma fietsinfrastructuur. Het fietspad vormt een belangrijk onderdeel van het project “Bereikbaarheid Kust” dat door alle deelnemende gemeenten uit de regio is gesteund. Overigens wordt het een smal recreatief fietspad dat naast het huidige voetpad komt te liggen. U verdraait de boel door te stellen dat “…het pad wordt omgetoverd in een snelle fietsverbinding”.

En wat gaat u doen als u stopt met het Houtmanpad, waar haalt u het miljoen vandaan wat stoppen gaat kosten (2)? Gaat u nog een miljoen korten op het onderhoud van de stad? Het achterstallig onderhoud van fietspaden neemt zorgelijke vormen aan. Zie bijvoorbeeld de paden langs de Rijksstraatweg en de Europaweg, een gatenkaas van tegels tussen het asfalt.

14 november 2012 zette de Stichting Behoud Houtmanpad hun strategie uiteen in Haarlems Dagblad: “Als de subsidie wegvalt, gaat het hele feest niet door. Wij plegen dus obstructie door middel van juridische procedures. Zodat de deadline voor de subsidie wordt overschreden.” Daarin blijken ze nu dus tamelijk succesvol dankzij de knulligheid van de gemeente.

Gaat u dat belonen? Dat zou het failliet van de gemeente zijn. In plaats van te kiezen voor het algemeen belang van de stad zet u de poort open voor ieder particulier belang: Iedereen kan middels procedures iedere verandering traineren.

Het fietspad langs het Houtmanpad is een waardevol fietspad voor Haarlem. De Beatrixschool (een derde van de leerlingen woont aan de oostzijde van de Randweg), kinderdagverblijf Uk aan Zee en de Focusschool vragen om veilige fietsverbinding. Het fietspad vormt een directe verbinding tussen de binnenstad de duinen en het strand, onder de Randweg door, dus veilig. En er blijft gewoon een mooi wandelpad liggen.

Tenslotte: U verdraait de uitspraak van Raad van State. De uitspraak van de Raad van State gaat helemaal niet over een kolonie vleermuizen en zo’n kolonie is er hier ook niet. De RvS zegt alleen maar dat de gemeente had moeten onderzoeken of er misschien vleermuizen zitten. Van de bruggetjes was bekend dat er een fout was gemaakt, maar alle andere betogen van de stichting falen. Het college dient een nieuw besluit op het bezwaar van de stichting te nemen met inachtneming van de uitspraak.

 

In afwachting van uw reactie

met vriendelijke groet,

Jaap Moerman

Fietsersbond

 

1) NB: De Fietsersbond is de belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.

2) Het college rekende 2 juli jl. uit dat er al 1 miljoen is uitgegeven aan realisatie van bruggen, opslag, inzet personeel (mede ivm juridische procedures) en besluit de brief aan de raad: “Het gevolg van het terugdraaien van het door de raad genomen besluit is een verlies van 1 miljoen euro, waarvoor niets gerealiseerd wordt.” Immers de provinciale subsidie van 1,7 miljoen vervalt.

Er vleigen geen vleermuizen?

Open brief aan burgemeester Haarlem

Categorieën

Geef een antwoord