Rijksstraatweg: Wijkraden Haarlem-Noord en Fietsersbond in actie voor veiligheid en doorstroming van fietsverkeer Rijksstraatweg

Haarlem / OV / Rijksstraatweg

De provincie wil het openbaar vervoer over de Rijksstraatweg beter laten doorstromen. Er is goed gekeken naar wat verbeterd kan worden voor de bus. Maar met de huidige plannen gaat dit ten koste van de veiligheid en de doorstroming van het zeer drukke fietsverkeer over deze route. De Wijkraden in Haarlem-Noord en de Fietsersbond schrijven dit in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad.

Zaanenlaan, 2 keer wachten
Het kruispunt met de Zaanenlaan/straat wordt erg onlogisch voor fietsers. Fietsers kunnen – als de plannen doorgaan – niet meer links afslaan in één beweging. Er gaan hier heel veel fietsers linksaf. De wachttijden zijn al (te) lang en straks zullen fietsers twee keer op groen licht moeten wachten. Fietsers die linksaf willen zullen mogelijk alternatieve, minder veilige, manieren gaan zoeken.

De fietspaden die nu recht op de kruispunten uitkomen, worden straks ‘uitgedraaid’. Dat gaat verwarring scheppen en tot conflicten leiden. Voor automobilisten lijken fietsers rechtsaf te slaan, maar ze gaan toch rechtdoor; Gevaarlijk als fietsers tegelijk groen hebben met autoverkeer dat rechtsaf gaat. Het uitdraaien ontneemt rechtdoorgaande fietsers het zicht op afslaande auto’s.

Op drukke momenten zullen op groen licht wachtende fietsers de stroom rechtdoorgaande fietsers blokkeren. Dit zal opstoppingen geven, mogelijk ook op de rijbaan.

Jan Gijzenbrug
De kruispunten met de Jan Gijzenkade en de Planetenlaan worden niet veiliger gemaakt. De cyclustijd blijft onverminderd 115 à 120 seconden. Dat is veel te lang. Zowel OV als de fietsers zijn gebaat bij een minimale cyclustijd. Aan de deelconflicten tussen auto’s en fietsers wordt in dit plan niets gedaan. Er gebeuren hier regelmatig ongevallen.

Op de Planetenlaan worden de gescheiden fietspaden met voorsorteervakjes vervangen door een OFOS (Opgeblazen Fiets Opstel Strook). Op de Jan Gijzenkade Noord-Oost is zelfs sprake van een dubbele OFOS. Fietsers moeten tussen de auto’s door. Er is hier ruimte genoeg voor een gescheiden fietspad met voorsorteervakken. De OFOS is een achterhaalde oplossing.

Wijkraden en Fietsersbond doen een aantal aanbevelingen:

1.   Kruispunt Zaanenlaan/straat:
 –    Huidige opstelvakken voor fietsers behouden
–     Direct linksaf voor fietsers behouden

2.   Boogstraal fietspaden bij diverse zijwegen ruimer ontwerpen

3.   Kruispunten Jan Gijzenkade & Planetenlaan:
      Deelconflicten oplossen door rechtsaf voorsorteervakken toe te voegen
      Opstelvakken fietsers aanbrengen ipv OFOS-en

Op woensdag 27 januari is een informatieavond over het project in Ontmoetingscentrum De Schakel, Pijnboomstraat 17 in Haarlem. De informatieavond start om 19:00 uur en is afgelopen om 21:00 uur.


Tot 24 februari is het plan in de inspraak. Reageren kan
 per e-mail ([email protected]).

Bijgevoegd de brief van Wijkraad Delftwater, Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Wijkraad Indische Buurt Noord, Wijkraad Kleverpark, Wijkraad Sinnevelt, Wijkraad Sterrenbuurt, Wijkraad Vondelkwartier en de Fietsersbond aan de gemeenteraad met betrekking tot de gevolgen van het voorlopig ontwerp HOV-Noord voor de veiligheid en de doorstroming van het zeer drukke fietsverkeer op de Rijksstraatweg.
 

Brief Wijkraden Noord

Categorieën

Geef een reactie