Kennemerbrug, ook na opknapbeurt, niet toekomstbestendig.

Aanleg Dolhuysbrug op den duur onvermijdelijk

Heftige discussie over het al dan niet aanleggen van de Dolhuysbrug

Het is hier overvol en gevaarlijk voor fietsers
Oversteek achterzijde station Haarlem – Kennemerplein heeft nu al veel te weinig capaciteit om het fietsverkeer te verwerken. Beeld-auteur: Jaap Moerman

De Fietsersbond is blij met het vaststellen door het College van de Opinienota Keuzetracé Dolhuysbrug versus opwaarderen bestaande fietsroute Kennemerbrug” en Bijlage 1 Rapport afweging fietsverbinding Dolhuysbrug en Kennemerstraat.  Via de link kunt u de nota en bijlage downloaden als pdf. 

Nu kan de discussie over de Dolhuysbrug gevoerd worden op basis van “facts and figures” in plaats van emoties en ketelmuziek.

Dat debat dient serieus gevoerd te worden op de enige juiste plaats, de gemeentelijke raadszaal. We hopen dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen, uit hun loopgraven willen komen en erkennen dat er een serieus probleem is dat opgelost moet worden. Immers het fietsverkeer tussen Centrum en Haarlem Noord stijgt naar ca. 19.000 fietsbewegingen in 2030. Het tracé via de Kennemerbrug kan dit aantal bij lange na niet aan (zie foto noordkant station januari 2018). Een opgeknapt Kennemerbrugtracé zit rond 2023 aan zijn maximum met ca. 15.000 fietsbewegingen per etmaal. Niet toekomstbestendig dus! Bij aanleg van de Dolhuysbrug is de gezamenlijke capaciteit van de tracés van Kennemerbrug en Dolhuysbrug ca. 25.000 fietsbewegingen per etmaal, zonder het Kennemerbrugtracé op te waarderen. Toekomstbestendig tot ver na 2030!

Bij aanleg van het Dolhuysbrugtracé nú, bedraagt de gemeentelijke investering 1,9 miljoen euro. Het nu opwaarderen van het bestaande Kennemerbrug tracé en het vervolgens in 2023 alsnog realiseren van het Dolhuysbrug tracé kost samen 3,1 miljoen euro. Tel uit je winst!

Er wordt in de rapportage veel aandacht besteed aan het verzet van omwonenden van het beoogde Dolhuysbrugtracé. Bedenk dat er ook verzet te verwachten valt van de nu nietsvermoedende ondernemers (en bewoners) in het smalle deel van de Schoterweg als zij te horen krijgen dat de parkeerplaatsen en los- en laadplaatsen verdwijnen en hun uitstallingen naar binnen moeten. Er zullen bij de Kennemerbrugvariant bomen worden gekapt; zo niet bij de Dolhuysbrugvariant, ondanks de jarenlange stelligheid van  tegenstanders van de Dolhuysbrug dat ‘alle’ monumentale bomen zouden verdwijnen.

De Fietsersbond waardeert het dat de wethouder, ondanks de naderende verkiezingen, haar blik op de toekomst gericht houdt en haar nek uitsteekt voor de Dolhuysbrug, waar voor sommige anderen de horizon op 21 maart, de verkiezingsdatum, ligt. De Dolhuysbrug is naar de mening van de Fietsersbond de logische, onvermijdelijke, toekomstbestendige oplossing voor het faciliteren van de groeiende fietsstromen tussen Centrum en Haarlem-Noord.

Rob Stuip, René Rood
Fietsersbond?

———————————————–

Uit de notitie van de gemeente Haarlem – Dolhuysbrug en herinrichting Kennemerstraat

Het project Dolhuysbrug en herinrichting Kennemerstraat is in 2012 stilgelegd, maar is weer actueel. Deze variant is onderdeel van een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de fietsknelpunten rond het Kennemerplein en de Schoterweg. De gemeente wil een comfortabele en veilige fiets- en looproute tussen het centrum, het NS-station en Haarlem Noord creëren.

Actueel
Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke knelpunten er zijn op de voorgestelde route Dolhuysbrug/Kennemerstraat én wat nodig is om de huidige route via de Kennemerbrug tot een volwaardig alternatief op te waarderen. Het onderzoek en de voor- en nadelen van beide fietsroutes zijn verwerkt in de opinienota Dolhuysbrug versus Kennemerbrug. Het college van burgemeester en wethouders stelde 23 januari de opinienota vast. Het college vraagt aan de gemeenteraad een keuze te maken.

Uitgangspunt voor de mogelijke aanleg van de Dolhuysbrug is dat het niet ten koste mag gaan van bomen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen bomen hoeven te sneuvelen in de Bolwerken. Uit de vergelijking van beide routes blijkt dat de route Dolhuysbrug onder andere hoger scoort op directheid, veiligheid en doorstroming. Het opwaarderen van de huidige route via de Kennemerbrug en Schoterweg/Frans Halsstraat heeft meer draagvlak in de omgeving rond de Bolwerken. Het opwaarderen van de bestaande route via de Kennemerbrug vraagt ook een lagere investering, maar is minder toekomstbestendig omdat rond 2025 de maximale fietscapaciteit opnieuw bereikt wordt en op dat moment alsnog besloten moet worden tot de aanleg van de Dolhuysbrug. Wordt nu de route Dolhuysbrug aangelegd, dan is dat voldoende om alle fietsers tot ver na 2030 te faciliteren door een betere spreiding en ontvlechting van verkeersstromen in het gebied. De Dolhuysbrug is daarmee toekomstbestendiger.

Planning
Het college vraagt de raad een keuze te maken. Op 8 februari bespreekt de commissie Beheer het vraagstuk. In het vervolgtraject wordt de definitief gekozen route verder uitgewerkt. Klik hier voor de Opinienota Keuze tracé fietsroute Dolhuysbrug versus opwaarderen bestaande fietsroute Kennemerbrug en  Bijlage 1: Rapport afweging fietsverbinding Dolhuysbrug en Kennemerstraat.

 

Categorieën

Geef een antwoord