Fietstunnel Velsertraverse ‘VelserPoort’

Deel 1 van tweeluik rondom Fietstunnel Velsertraverse

In een tweeluik geven we een beeld van het knelpunt voor het langzaam verkeer op de grens van Velsen-Noord en Beverwijk.  Nu het historisch perspectief. In de derde Haarlemmer Wielen van dit jaar en later op deze site, komen de vier uitwerkingsvarianten aan de kant van Velsen-Noord (N197) en in Beverwijk (bij NS-station) uitgebreid aan bod.

Net als elders in de IJmond zijn boven het Noordzeekanaal de oorspronkelijke dorpen via nieuwe woonwijken aaneen gegroeid tot een verstedelijkt gebied. Daar tussen, op het kruispunt Velserweg – Rijk de Waalweg – Wijkerstraatweg kruisen autoverkeer, langzaam verkeer en de spoorlijn naar de “Hoogovens” elkaar. Dit historische punt is sinds de aanleg van de N197 eigendom van de provincie Noord-Holland. Op 3 juli 2010 werd de nieuwe provinciale weg feestelijk in gebruik genomen. Het deel van de N197 in Velsen-Noord, met de enige beveiligde oversteek ter hoogte van Velserweg-Velsertraverse kwam het jaar daarvoor al gereed. (zie:http://www.nhwegen.nl/dossier/frames.htm?/dossier/n197.htm ).

Al na enkele jaren bleek dat de verkeerstoename vele malen sneller ging en de behoefte aan een snelle verbinding naar “Hoogovens” en het snelwegennet via de nieuwe N197 werd gevonden. Heel de IJmond in last, want files op de N197 creëerden opnieuw overlast op de oude routes, maar ook met name in Velsen-Noord nu er op de Wenckebachstraat nog maar een rijstrook richting Velsertunnel beschikbaar was in plaats van twee. Het busverkeer, waar de provincie verantwoordelijk voor is, was hier ook de dupe van, want rond de Velsertunnel liepen de bussen vast in de file. Pluspunt van de N197 is dat het groen (dat als los zand in de IJmond lag, geen status had en niet was ontsloten met het Groen- en Waterplan IJmond) tot een geheel is gesmeed en op zich een grote verrijking vormt voor de IJmond. Vanaf hartje Heemskerk kan nu via een groene ader tot aan het Noordzeekanaal worden gefietst. Een mooi stelsel van recreatieve fiets- en voetpaden is gerealiseerd. Zo ook langs de Velsertraverse en door het Wijkeroogplantsoen richting de vishevel bij het Noordzeekanaal.

Kosten overschrijdingen
De jarenlange vertraging die de aanleg van de weg opliep, bracht extra bouwkosten met zich mee waardoor er, lopende de tijd, keuzes ter besparing gemaakt werden om binnen de begroting te blijven. Ook de angst in Velsen-Noord om van de buitenwereld te worden afgescheiden, speelde hierin een rol. Een tunnel voor langzaam verkeer zag de actiegroep Wijkbelangen Velsen-Noord  niet zitten en de randweg laten zakken was niet betaalbaar.  Gekozen werd op dit historische kruispunt spoorverkeer, busverkeer, autoverkeer en langzaam verkeer op het maaiveld (gelijkvloers dus) af te wikkelen.  De aanleg van de voet-fietstunnels ter plaatse van de Creutzberglaan en Kleine Houtweg werden in verband met  kostenoverschrijdingen uitgesteld. Na beraad is besloten alleen ter hoogte van de utilitaire fietsroute een tunnel aan te leggen, overigens met gelden vanuit het plattelandsontwikkelingsfonds. Deze tunnel in de Kleine Houtweg is in 2012 zonder feestelijk vertoon in gebruik genomen.

Hoe verder?
In IJmondiaal verband is er gesleuteld aan een oplossing. Zo is de Mobiliteitsvisie IJmond opgesteld (zie: https://www.odijmond.nl/projecten/ijmond-bereikbaar/ ). Hiermee werd o.a. ook de spitspont in het leven geroepen. Met een bijdrage mede vanuit een fonds voor verbetering van de milieuomgeving, is de doorstroming van het autoverkeer op de aansluiting van de N197 op de A22 verbeterd. De provincie had een plan van aanpak voor verbetering van de doorstroming van de buslijnen. Op dit moment gaan de busbanen rond station Beverwijk in uitvoering (zie: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_station_Beverwijk ).

In combinatie daarmee, komt ook de wens vanuit de IJmond voor een ongelijkvloerse oplossing met de N197 in beeld. Dit is ook onderdeel van de oostelijke doorfietsroute. Eind 2019 gaan we hier meer op in. We lichten nu wel een tipje van de sluier (zie situatieschets in onderstaand album).

Er komt een voet-fietstunnel die middels een vrijliggend voet-fietspad aan de zijde van het dorp, aangesloten wordt op de Duinvlietstraat. Deze straat is al sinds het Fietsbeleidsplan 2010 de primaire fietsroute en wordt op termijn omgevormd tot fietsstraat. Wij, en ook het wijkplatform, hebben aandacht gevraagd voor een veilige kruising met de Wijkerstraatweg en een aantrekkelijk en sociaal veilig vervolg richting station Beverwijk.  Aan de Beverwijkse zijde, bij het voormalige “De Waard terrein” is een soort niemandsland dat sinds jaar en dag door Beverwijk gebruikt wordt als gratis parkeerterrein. Dit terrein is nu nog ongeschikt om als verbinding naar Beverwijk te functioneren en tot dit is ingericht, zal de huidige oversteek over de Velsertraverse wat ons betreft gehandhaafd moeten wordenBinnenkort meer.

Categorieën

Geef een reactie